Blendad

Information

This article was written on 31 Jul 2011, and is filled under Recensioner, Sakprosa.

Current post is tagged

, , , ,

En blick från vänster

Den här boken har jag väntat på.

Äntligen ett samlat försök att för den oinvigde förklara hur komplicerade nationalekonomiska termer och teorier kan användas för att argumentera för och i praktiken bygga vänsterpolitik! Och mina förväntningar kommer inte på skam; tvärt om visar det sig att Nationalekonomi för vänstern är både mer lättillgänglig och mindre krystad än vad jag hade vågat hoppas på.

Bokens författare säger sig själva vara antingen socialdemokrater eller arbetarrörelsen närstående och i det lilla förordet förklarar de också sina syften. För det första behöver varje politisk ideologi kunskap om hur samhället fungerar, både för att kunna utvecklas teoretiskt och för att kunna åstadkomma någonting rent praktiskt. För det andra har nationalekonomin ofta varit en vetenskap som personer med vänstersympatier betraktat med misstro. Nationalekonomiska teorier har till och med av många ansetts som per definition högervridna. Detta är överdrivet, menar författarna. De insikter som gjorts inom nationalekonomin är i hög grad ideologiskt neutrala och många av dem kan till och med användas för att framgångsrikt argumentera för traditionella vänsterståndpunkter.

Den senare utgångspunkten löper som en en röd tråd genom alla bokens kapitel – ibland synlig, ibland osynlig, men alltid närvarande. Teorierna och forskningsresultaten finns där. Tolkningen och tillämpningen av dem kommer däremot att till stor del vara en fråga om just politisk färg. Därmed går bokens författare i direkt polemik med den uppfattning som så ofta framförs idag, nämligen att den ekonomiska vetenskapen i sig själv skulle kunna upplysa oss om hur vi bör bygga vårt samhälle. Visst, den finns där och ger verktygen men verktygen måste hanteras och då krävs det politik och politik är en fråga om att välja och att sedan handla efter hur man valt.

Kapitlen är skrivna av olika författare och berör också mycket olika företeelser och ämnesområden. Ambitionen är – det klargörs i förordet, det med – inte att göra en heltäckande framställning. Istället görs många mindre nedslag inom skiftande områden. Hur påverkar till exempel sociala normer hur enskilda individer beter sig inom ramen för samhällsekonomin? Eller hur kan man se på problem som rör oönskade bieffekter av olika slags konsumtion och produktion? Finns det skäl att tro att ett samhälles ekonomi som helhet tjänar på ekonomisk jämlikhet mellan medborgarna och hur kan man, i så fall, åstadkomma jämlikhet med hjälp av ekonomiska styrmedel?

Alla de här frågorna har det gemensamt att de inte har några givna eller enkla svar men författarna lyckas faktiskt ge läsaren en matnyttig överblick samtidigt som komplexiteten inte tonas ner alltför mycket. Att författarnas vänsterutgångspunkt är helt uttalad gör inte att resonemangen blir tendentiösa eller tillrättalagda. Tvärt om hålls tonen saklig. Framför allt ägnas utrymme åt att förklara hur olika fenomen inom nationalekonomin antas fungera och hur olika politiska och ekonomiska strategier bygger på olika antaganden och leder till olika resultat. Det här är ingen debattbok. Åtminstone inte i första hand. Snarare är det just vad titeln anger; ett försök att visa hur nationalekonomin kan vara lika användbar för den som vill förändra från vänster som för den som vill göra det från höger.

Och detta är verkligen välbehövligt. Vår tid präglas av en allmän tendens till att beskriva alla samhälleliga och mänskliga företeelser i ekonomiska termer. Paradoxalt nog måste den som vill göra motstånd mot detta kunna något eller till och med ganska mycket om hur samhället fungerar som ekonomisk enhet. Ytterst sett handlar det om att skapa en teori om hur man kan bygga ett hållbart samhälle. Ingen politisk ideologi kan utgöra ett seriöst alternativ utan att erbjuda möjliga svar på de frågor som rör mänsklighetens försörjning och fördelningen av materiella resurser. Därför är det dags för vänstern att ta ifrån högern det tolkningsföreträde den länge haft på det ekonomiska området. Det är dags för vänstern att tvätta av sig flumstämpeln och våga använda den forskning och de teorier som finns tillgänglig för att nå fram till nya förslag på hur problem runt arbetslöshet, handel och rättvisa kan lösas. Dessutom krävs en kunskap om ekonomins väsen för att ekonomins gränser skall kunna dras upp; detta handlar om pengar – detta gör det inte.

Att läsa Nationalekonomi för vänstern kan vara en bra början för den som annars inte vet var den skall börja.

 

Gerlach, Peter (red.) (2011). Nationalekonomi för vänstern: teori för jämlikhet och välfärd. Skärholmen: Kata

 

Comments are closed.